ActitudPro

 • Enfortim la capacitat comercial

Acadèmia de gestió comercial

Per a què serveix

 • ActitudPro acompanya les empreses per a la definició i implementació de Sales Academies.
 • Una sals academy pretén oferir formació comercial de qualitat als integrants d’un departament comercial, normalment a partir de 80 persones.
 • Horitzó a llarg termini que resolgui les necessitats formatives de coneixement de producte, procés organitzatiu, habilitats de venda, actituds i habilitats personals.
 • Establir un canal d’adaptació contínua a les exigències del mercat, per aconseguir que els equips comercials es formin ràpidament.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Plataforma online.
 • Pool de formadors interns i externs.
 • Un conjunt d’òrgans de direcció per donar solidesa a la pròpia acadèmia.
 • Un pressupost autònom.
 • Metodologies d’avaluació per identificar l’aprofitament dels participants.
 • Tècniques docents adaptades a les necessitats.
 • Certificació i diplomes.
 • Vinculació del progrés amb la certificació per ocupar determinats llocs i amb el propi pla de carrera.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa

 • Definició de necessitats formatives
 • Objectius adaptats a necessitats
 • Itinerari curricular
 • Vinculació amb el pla de carrera.
 • Estableciment de programes en funció de les necessitats del mercat.
 • Transmissió ràpida perquè el venedor s’adapti al mercat.
 • Visió de la formació a mitjà termini i planificació de mitjans docents.
 • La continuïtat permet una major efectivitat de les accions formatives.
 • Òrgans rectors independents i amb pressupost assignat.
 • Estalvi per major professionalització de la funció formativa.
 • Valoracions d’aprofitament i KPIs per analitzar l’efectivitat.
 • S’assegura el retorn de la inversió.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 140% del valor de la inversió.

2 Casos d’Èxit constatables

 • Sector gran consum. Realització d’una sals academy per als distribuïdors d’una coneguda firma de distribució alimentària i el personal intern. La durada va ser de 4 anys i va incloure formació als distribuïdors, key accounts, caps de venda …
 • Sector telecomunicacions. Sales academy per als directors de les botigues franquiciades de l’operador de telefonia i la seva estructura comercial.