• Enfortim la capacitat comercial

Assessment Venedors

Per a què serveix?

 • Per realitzar un diagnòstic del comportament, els valors i les competències comercials i comparar la seva adequació amb el perfil comercial requerit, per les característiques del lloc.
 • Identificar els punts forts i punts a millorar quant a habilitats associades a les competències comercials.
 • Dissenyar un pla de millora associat als punts febles respecte a habilitats comercials o de negociació, perquè sigui utilitzat com a guia de supervisió per part del Dr Comercial.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Advanced InsightsPro: Qüestionari per avaluar (1) el comportament, amb les seves fortaleses i debilitats, àrees de millora i claus per motivar; (2) els alors amb el seu amb el que requereix per a un perfil comercial i claus per motivar; (3) Competències i habilitats per conèixer el patró de presa de decisions.
 • CompePro: sistema de competències professionals tant en habilitats de venda com en lideratge d’equips de venda, i per, identificar punts forts i elements de millora de les habilitats comercials.
 • Role-playing per observar com utilitza les habilitats en situacions comercials
 • Acompanyaments comercials per identificar comportaments comercials associats a les etapes de venda i moments de la veritat.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa

 • Personalitzat, ja que es dissenya un mapa de comportament / valors / competències de cada comercial.
 • Dotar al Dr Comercial d’un pla de supervisió personalitzat per a cada venedor.
 • Implica un procés de prendre consciència dels comportament / valors / competències per part de cada comercial o directiu de vendes.
 • Facilita la supervisió per part del Dr Comercial i accelera la posada en marxa d’accions comercials efectives per part dels venedors
 • Entrevistes amb la persona perquè disposi d’un feedback personalitzat
 • Involucrar les persones amb els resultats
 • Assessment entès com una ajuda per al venedor o directiu comercial
 • Construir un estil de gestió que faci prevaler els valors de l’organització

Altres resultats Esperats

 • Establir compromisos de millora per part dels venedors.
 • Reforçar comportaments adequats i obtenir reconeixement pels seus esforços.
 • Identificar els criteris i prioritats pels quals serà valorada la seva activitat comercial.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 70% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Atenció sanitària i hospitalària. 300 empleats. Realització d’un assessment de 12 venedors.
 •  Sector Distribució Alimentació. 60 Realització d’un assessment precedit d’uns acompanyaments comercials i una avaluació individual, amb un feedback insitu.
 •  Sector Alimentació Professional. Realització d’un conjunt de seguiments individualitzats, entrevistes i tests per avaluar el potencial dels venedors de cara al pla de carrera que havia d’establir.