• Mejoramos la dimensión humana de las organizaciones

Treball i benestar

Què es?

Un servei que sorgeix de la necessitat d’ apropar la salut a les Empreses fomentant el benestar dels seus treballadors per així millorar la seva qualitat de vida, incrementant la seva productivitat, eficiència i motivació.

 • Mitjançant el disseny i implantació d’un pla de salut integral (psicofísic)
 • Promocionant la participació de l’empleat de la seva Organització en la cura i la prevenció de la seva salut emocional i psicofísica.

Aquest servei complementa el concepte de salut en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

L’Empresa proporciona l’espai i el temps que el treballador necessita per cobrir les seves necessitats de cura personal i millora de qualitat de vida, que moltes vgades els hi és impossible conciliar.

 • Tècniques corporals diverses (mindfulness, ioga, rol playing en moviment…)
 • Nutrició (en forma de formacions, tallers, visites…)
 • Canvi en l’estratègia alimentària en funció de l’objectiu (p.ex: antiestrès, revitalitzant, natural, orgànica…) en sessions individuals o grupals.

Objectius Generales

 • Augmentar el benestar psicofísic
 • Potenciar la cultura del benestar en l’Organització
 • Fomentar la imatge positiva de la pròpia Empresa (orgull de pertinència a una Organització)
 • Tenir cura dels treballadors de la seva Empresa

Millorar la salut psicofísica de l’individu repercuteix directament a l’Empresa en els següents beneficis:

 • Reducció de l’Absentisme laboral
 • Millora de la satisfacció i motivació dels treballadors
 • Fidelització del treballador
 • Augment del rendiment i productivitat del treballador
 • Identificació amb el grup de referencia (la seva Empresa)
 • Millora del clima laboral
 • Socialització dins el nucli Empresa