• Enfortim la capacitat comercial

Equips: Exemples d’Actuacions

1 – S’ha de millorar el rendiment de l’Equip

L’Equip no aconsegueix els estàndards establerts per Direcció. Es creu que el baix rendiment pot explicar-se per diferents causes en funció dels membres de l’equip i s’ha d’analitzar cada persona de forma individual. En altres casos, la direcció és nova i desitja una opinió externa sobre la situació competencial de l’equip i un pla de desenvolupament del mateix.

SOLUCIÓ: Assessment per alt rendiment

2 – No hi ha prou cohesió

Les actituds individuals prevalen sobre els comportaments d’Equip. La culpa és dels altres i s’observa un baix compromís de les persones. S’han creat regnes de taifes. En altres casos els directors han pres altres responsabilitats i s’han separat de l’Equip, deixant sol.

SOLUCIÓ: Intel · ligència Organitzativa

3 – Hi ha Conflictivitat i baixa motivació

L’Equip es troba permanentment saturat i els deadlines no es compleixen. Hi ha un sentiment de conflictivitat i baixa autoconfiança com a equip. Les causes del “no èxit” es tradueixen en culpes que es projecten cap als altres. Hi ha situacions d’estrès i conflictes. Hi ha més baixes laborals de les desitjades.

SOLUCIÓ: Diagnòstic i Prevenció de l’Estrès

4 – Falten objectius compartits

Els departaments van cadascun pel seu costat. Hi ha diferents visions entre els responsables i conflictivitat creixent entre ells, el que es transmet aigües avall. La comunicació entre departaments és exclusivament formal i vertical i no existeix la comunicació informal i horitzontal.

SOLUCIÓ: Desenvolupar la Visió Compartida

5 – L’Equip de Direcció s’ha de desenvolupar

L’Alta Direcció ha d’afrontar reptes estratègics i no té eines per gestionar el canvi. L’estratègia està clara però no se sap com involucrar els comandaments intermedis perquè aquests l’executin. Es falla en la forma de comunicar i / o liderar.

SOLUCIÓ: Coaching Alta Direcció

6 – Falten habilitats per als directius

Els Comandaments intermedis no aconsegueixen implantar l’estratègia amb èxit. En uns casos és falta de lideratge, en altres es falla en la forma de comunicar, la delegació, la gestió de l’estrès i la gestió del seu temps o el mateix tracte cap a les persones. Cal avaluar els punts de millora per part de cada directiu i dissenyar un pla d’acció i acompanyament per a ells.

SOLUCIÓ: Coaching a Directius

7 – L’equip ha d’afrontar nous reptes

L’Equip no és encara d’alt rendiment. La visió no és prou compartida, el lideratge jeràrquic existeix i no sorgeix el lideratge d’expert. La jerarquia i / o la cultura d’empresa obstrueix el fluir del talent individual i les persones podrien aportar molt més. S’ha emprendre un programa perquè l’equip es converteixi en equip d’Alt Rendiment.

SOLUCIÓ: Equips d’Alt Rendiment

8 – Els responsables no lideren l’equip

Els responsables són persones vàlides, eficients i amb prou coneixement del sector i de l’equip, però no tenen prou intel · ligència emocional ni les adequades dots de lideratge per liderar l’equip de manera efectiva.

SOLUCIÓ: Coaching enfocat a lideratge i habilitats

9 – Transmetre un canvi de rumb

L’Alta Direcció vol comunicar un nou enfocament d’actuació. Una nova estratègia o una nova forma d’implantar, però cal un revulsiu extern d’algú expert però de fora de l’organització que transmeti un missatge d’acord amb la Direcció o la Propietat de la Companyia.

SOLUCIÓ: Conferències motivacionals

10 – L’Equip és nou

Un equip s’acaba de formar. Les persones no es coneixen i han d’aprendre a interactuar de forma efectiva, amb una visió clara, responsabilitats definides i coneixement del talent de cada persona. S’han de crear unes regles de joc, aprofitar l’entusiasme inicial i canalitzar i evitar la instal · lació de dinàmiques negatives, tot això per desenvolupar ràpidament tot el seu potencial.

SOLUCIÓ: Team Building

11 – El meu problema és un altre

SOLUCIÓ: Sol · licitar ajuda