• Enfortim la capacitat comercial

Suport Millora en venedors

Per a què serveix?

 • Per aconseguir que maximitzar la rendibilitat i la xifra de vendes per venedor.
 • Per assegurar que tots els moments clau del procés de venda estiguin ben desenvolupats pels venedors.
 • Per identificar els seus punts de millora i fer-los conscients del nivell ideal a assolir.
 • Per definir plans d’acció individuals i aconseguir que els venedors puguin desenvolupar els moments de la veritat de manera eficaç.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Advanced InsightsPro: qüestionari per avaluar (1) el comportament, amb les seves fortaleses i debilitats, àrees de millora i claus per motivar; (2) els valors, amb la seva adequació amb el que requereix per a un perfil comercial i claus per motivar; (2) Competències i habilitats per conèixer el patró de presa de decisions.
 • CompePro: sistema de competències professionals en habilitats de venda per identificar punts forts i elements de millora de les habilitats comercials.
 • Role-playing per observar com utilitza les habilitats en situacions comercials i per desenvolupar habilitats comercials específiques.
 • Acompanyaments comercials per identificar comportaments comercials associats a les etapes de venda i moments de la veritat i després fer un “coaching on the road”.
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • Detectar els gaps existents entre situació actual i ideal dels moments de la veritat.
 • Aconseguir que els venedors venguin més gràcies a millorar les seves competències comercials.
 • Es dissenyarà un pla d’acció personalitzat per a cada venedor.
 • Aconseguir el compromís dels venedors amb la posada en marxa d’accions.
 • Es realitzaran tallers de treball grupals per practicar habilitats comercials.
 • Venedors amb un nivell de domini alt d’habilitats comercials.
 • Es donarà feedback in situ durant els acompanyaments comercials.
 • Integració dels aprenentatges de manera duradora.

Altres resultats Esperats

Obtenir una sèrie de bones pràctiques per part dels venedors, i aconseguir que aquests mateixos se les puguin transmetre.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 70% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector cosmètica 80 empleats. Realització d’un pla de millora individual per part dels venedors per aconseguir que integrin les competències identificades en un pla de millora de competències amb RRHH.
 • Sector Alimentació 200 empleats. Realització d’un assessment per aconseguir alinear les competències dels venedors amb un passadís de venda ideal, entès com un manual de treball per identificar què és el que s’ha de fer en els moments clau de la venda.
 • Sector Telecomunicacions 5.000 empleats. Identificació d’un pla de millora individual per a tots els venedors per ajudar-los a incrementar específicament la seva taxa de captació.