• Mejoramos la dimensión humana de las organizaciones

Prevenció i mediació de conflictes

Per a què serveix?

 • Per a prevenir el conflicte organitzacional y/o gestionar-lo d’una forma positiva i intel·ligent a través del diàleg i la comunicació.
 • Per mantenir un bon clima laboral, procurar equips de treball cohesionats i enfortits i que davant una diferència utilitzaran el diàleg per a comunicar-se i buscar vies de solució conjunta.
 • Per a prevenir i/o rebaixar els danys ocasionats pels riscos psicosocials associats a qualsevol lloc de treball.
 • Per a col·laborar en la construcció de la Responsabilitat Social Corporativa i instaurar la cultura de la Pau en les Organitzacions.

¿Quines eines s’utilitzen habitualment?

 

 • La comunicació i el diàleg són les principals eines que utilitzen els mediadors per al seu treball diari.
 • Entrevistes individuals, enquestes d’opinió, observació directa no participant són les eines utiltizades inicialment per a poder realitzar un diagnòstic del nivell de conflictivitat present en l’ organització.
 • La proposta de treball que el·laboren els mediadors després de la recollida de dades i posterior anàlisis és una altra eina bàsica de treball. En la proposta trobem totes les accions recomanades tant formatives (prevenció del conflicte) com a nivell d’ intervenció: mediació i altres dinàmiques gac (gestió alternativa de conflictes).
 • La formació participativa i vivencial és la eina utilitzada per a prevenir el conflicte. Aquesta formació pot anar dirigida a tots els components de l’organització (sensibilizació en la cultura de la mediació) o a “persones diana” dins de la empresa perquè més endavant formin elles a col·laboradors dels seus equips de treball i també mediïn conflictes de baixa-mitja intensitat no cronificats i de petita dimensió.
 • La mediació i altres dinàmiques gac com Open Space, World Café, Diàlegs apreciatius, Cercles de pau etc són processos de gestió intel·ligent del conflicte conduïts per mediadors o professionals experts en dinàmiques gac, que s’ ajuden de diverses tècniques comunicacionals per poder acompanyar a les persones en la gestió de les seves diferències. S’utilitzen quan existeix un conflicte o diferència emergent en una organització que està suposant un cost a molts nivells per a la mateixa.
Características del proceso Beneficios que implica para la Empresa
 • Confidencial: la informació que es maneja és privada i no s’aireja fora de la sala de mediació o formació.
 • Millora la salut relacional entre els col·laboradors de l’empresa.
 • Voluntari (el procés d’intervenció): les parts implicades en el conflicte han de voler gestionar-lo mitjançant la mediació, si no hi ha voluntat de les parts el procés no funciona.
 • Rebaixa o elimina els danys causats pels riscos psicosocials (quantitat de treball, estructura jeràrquica, canals de comunicación, estils de lideratge etc).
 • Imparcialitat i neutralitat del mediador: el professional no té un interès en que ninguna de les parts surti més beneficiada que les altres, el mediador vetlla per la qualitat del procés i l’acompanyament equitatiu a totes les parts implicades. En les sessions de formació també es poden aplicar aquests dos principis, de fet la tasca del professional de la mediació es caracteritza per tots els principis fonamentals de la mediació.
 • Reducció dels costos associats al conflicte.
 • Dinamització de la institució.
 • Millora dels rendiments individuals i col·lectius, augment de la productivitat i dels beneficis empresarials.
 • Respecte: principi bàsic, sense aquest els altres no tenen cabuda. Una metodologia que promou la pau no admet les faltes de respecte entre les parts. En les sessions de formació ídem.
 • Contribueix a la construcció de la Responsabilitat Social Corporativa i la cultura de la pau en les organitzacions amb el valor afegit que aquest fet li confereix a l’organització.

 

Altres resultats Esperats

Contribueix a la millora del clima laboral, augmenta la sensació de seguretat que totes les persones busquen i esperen trobar a la feina i facilita a les posicions directives unes eines clau en la gestió d’equips de treball.

Rentabilitat Esperada

ROI estimat del 70% de la inversió

Casos d’Èxit 

Sector esportiu. Mitjançant la formació als diferents col·lectius que conformen la organització s’instaura una cultura de la mediació i es comencen a canviar certes maneres d’actuar molt enquistades en el temps per altres de més sanes i pacífiques millorant el funcionament de l’organització i suposant una major satisfacció per als clients.

EQUIPOS - Coaching - Prevención y mediación de Conflictos